Rekrutacja

Aby wziąć udział w projekcie, należy dostarczyć do Biura Projektu, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską, uzupełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową.

Karta dostępna jest na stronie internetowej (KLIKNIJ TUTAJ) oraz w Biurze Projektu
w przy ul. Piotrkowskiej 12, lok. 807 (VIII piętro), Hotel „DAL” w Kielcach, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

 

KRYTERIA REKRUTACJI FORMALNE:

1. wiek: 15-29 lat

2. status na rynku pracy: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo

3. nie uczestniczenie w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym

4. nie szkolenie się

5. zamieszkiwanie: na terenie województwa świętokrzyskiego

 

KRYTERIA REKRUTACJI PREMIOWANE (lista wg największej ilości punktów):

A. poziom motywacji (max. 3pkt)

B. płeć: kobiety (+1pkt)

C. osoby bierne zawodowo (+1pkt)

D. osoby o niskich kwalifikacjach (z maksymalnie średnim wykształceniem) (+1pkt)

E. osoby w wieku 15-24 lata (+1pkt)

F. osoby długotrwale bezrobotne (+1pkt)

G. osoby niepełnosprawne (+1pkt)

 

 

Wyniki o zakwalifikowaniu do projektu przekazywane będą indywidualnie drogą telefoniczną, mailową lub osobiście w Biurze Projektu.