O projekcie

Projekt „Świętokrzyskie Forum Aktywizacji” jest realizowany przez firmę Euro – Forum Marek Gudków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

 

Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 31.07.2017 r.

 

Celem projektu jest wzrost szans na zatrudnienie 90 młodych osób w wieku 15-29 lat poprzez program indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej zamieszkałych na obszarze województwa świętokrzyskiego.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Grupę docelową projektu stanowi 90 osób w wieku 15-29 lat należących do kategorii NEET spełniającychłącznie następujące kryteria:

 • nie pracują (są bezrobotne lub bierne zawodowo)

 • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (nie kształcą się
  w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym)

 • nie szkolą się (w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w finansowanych ze środków publicznych zajęciach pozaszkolnych)

 • są mieszkańcami województwa świętokrzyskiego (wg przepisów Kodeksu cywilnego)

Pierwszeństwo udziału w projekcie zapewniamy:

 • kobietom

 • osobom biernym zawodowo

 • osobom o niskich kwalifikacjach (z maksymalnie średnim wykształceniem)

 • osobom w wieku 15-24 lata

 • osobom długotrwale bezrobotnym

 • osobom niepełnosprawnym

 

Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne), np. studenci studiów dziennych uznawani są za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo.

 

Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja ta uwzględnia: osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy, osoby bezrobotne niepozostające w rejestrach urzędów pracy. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.

 

Osoby długotrwale bezrobotne to w zależności od wieku:

 • młodzież (poniżej 25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy ( ponad 6 miesięcy)

 • dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (ponad 12miesięcy).

   

Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 269 388,86 zł